Carenation พวงหรีดกระดาษ แห่งการให้ - Carenation
Carenation พวงหรีดกระดาษ แห่งการให้2019-10-18T15:22:27+07:00
สั่งซื้อผ่านเว็บ

เลือกซื้อพวงหรีดที่ต้องการผ่านหน้าเว็บของเรา

สั่งซื้อทาง Line

@care-nation

092-962-9524

โปรดสั่งทางเว็บหรือ Line เพื่อความสะดวกการส่งรูปให้ตรวจก่อนส่ง

สั่งซื้อพวงหรีด

องค์กรการกุศลและโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน

2019-09-13T22:58:30+07:00

กลุ่มลูกเหรียง

ช่วยเหลือและเยียวยาเด็กๆ จากความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีของสังคม

2019-08-26T02:08:21+07:00

ยูนิเซฟ

รณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอ

การแพทย์และสาธารณสุข

2019-08-26T02:12:45+07:00

มูลนิธิรามาธิบดี

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลในพื้นที่เขตปริมณฑลฝั่งตะวันออกอันเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานค่อนข้างสูง

2019-10-17T01:28:00+07:00

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วัฒนธรรมและศาสนา

2019-08-26T02:04:24+07:00

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคม ผ่านงานสื่อสารแนวคิดและกิจกรรมที่เน้นการประยุกต์หลักธรรม

2019-08-26T02:09:42+07:00

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

เผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมั่นคงตลอดไป

พัฒนาสังคม

สัตว์และสิ่งแวดล้อม

2019-10-17T01:32:33+07:00

ใครรักป่า ยกมือขึ้น

ดูแลเจ้าหน้าผู้พิทักษ์ป่าที่เป็นพนักงานราชการ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ โดยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

คำขอบคุณจากใจ

ดูวิดิโอ

	

ทำไมถึง Carenation

ทำไมถึง Carenation

ส่งความอาลัย ด้วยการทำบุญ

ทุกการสั่งซื้อคือการส่งบุญส่งความดีให้กับผู้วายชนม์

ผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาส

พวงหรีดทุกพวงผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาสเป็นการให้อาชีพและให้โอกาส

มีระบบวางบิล

มีระบบวางบิลสำหรับนิติบุคคล นิติบุคคลสามารถวางบิลกับทางร้านได้ โดยติดตอขอข้อมูลได้ที่ info@carenation.com

ลดหย่อนภาษี

บริจาคแบบโปร่งใส มีใบเสร็จการบริจาคออกโดยมูลนิธิสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทำจากกระดาษที่มาจากการรีไซเคิลและกระดาษที่มาจากป่าปลูกเท่านั้น

ลดภาระการจัดการ

พวงหรีดจาก Carenation ถูกดีไซน์ให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิลไม่เป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพ

วิธีการสั่งซื้อพวงหรีด

1. สั่งซื้อและกรอกข้อมูล

2. เลือกมูลนิธิที่ต้องการบริจาค

3. ชำระเงินและแจ้งโอน

4. ส่งรูปให้ตรวจก่อนและหลังส่ง

5. ได้รับใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตร

วิธีการสั่งซื้อพวงหรีด

ข่าวสารและกิจกรรม