Carenation – พวงหรีดแห่งการให้
พวงหรีด Carenation พวงหรีดกระดาษ แห่งการให้2020-06-12T10:02:42+07:00
พวงหรีดสานบุญ by Carenation

บริจาคผ่านพวงหรีด Carenation แล้วจำนวน

คณะแพทยศาสตร์จุฬา

มูลนิธิยุวพัฒน์

ใครรักป่ายกมือขึ้น

สั่งซื้อผ่านเว็บ

เลือกซื้อพวงหรีดที่ต้องการผ่านหน้าเว็บของเรา

สั่งซื้อทาง Line

Line ID: @care-nation

092-962-9524

แทนการโทร โปรดสั่งทางเว็บหรือ Line เพื่อความสะดวกการส่งรูปให้ตรวจก่อนส่ง

พวงหรีด Carenation พวงหรีดกระดาษแห่งการให้

ให้พวงหรีดเป็นมากกว่าแค่การให้ “ผู้รับ” พวงหรีดกระดาษ Carenation ให้โอกาส ให้อาชีพ ผลิตโดยคนในชุมชน สามารถบริจาคพวงหรีดได้อย่างโปร่งใส พวงหรีดกระดาษรักษาสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้

พวงหรีดของเรา

* ส่วนที่เป็นการบริจาค หากเลือกการศึกษาและโรงพยาบาลสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า

* ส่วนที่เป็นการบริจาค หากเลือกการศึกษาและโรงพยาบาลสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า

เด็กและเยาวชน

2020-09-15T01:34:26+07:00

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

มอบโอกาสที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงศักยภาพที่หลากหลายของตนเองให้ได้มากที่สุด ด้วยการจัดอาสาสมัครไปสอนที่โรงเรียนและชุมชน

2020-03-12T13:34:58+07:00

มูลนิธิยุวพัฒน์

ให้โอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2020-04-24T22:51:28+07:00

กลุ่มลูกเหรียง

ช่วยเหลือและเยียวยาเด็กๆ จากความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีของสังคม

2019-11-07T00:00:33+07:00

ยูนิเซฟ

รณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอ

การแพทย์และสาธารณสุข

2020-02-06T09:49:03+07:00

ศิริราชมูลนิธิ

ให้บริการทำตาเทียมหรือตาปลอมเฉพาะบุคคลแก่ผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาจากการผ่าตัดนำลูกตาออกหรือมีตาฝ่อ เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างปรกติในสังคมอีกครั้งหนึ่ง

2019-11-07T00:02:28+07:00

มูลนิธิรามาธิบดี

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลในพื้นที่เขตปริมณฑลฝั่งตะวันออกอันเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานค่อนข้างสูง

2019-11-07T00:56:37+07:00

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

ดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ป่วยตาบอดได้กลับมามองเห็นแสงสว่างได้อีกครั้ง

2020-04-24T14:42:23+07:00

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วัฒนธรรมและศาสนา

2019-11-07T00:00:48+07:00

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคม ผ่านงานสื่อสารแนวคิดและกิจกรรมที่เน้นการประยุกต์หลักธรรม

2019-11-07T00:01:40+07:00

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

เผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมั่นคงตลอดไป

พัฒนาสังคม

สัตว์และสิ่งแวดล้อม

2020-09-24T01:17:15+07:00

ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า

ให้บริการด้านวิชาการเกี่ยวกับช้าง การดูแลสุขภาพช้าง เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดี ทั้งช้างเลี้ยงเพื่อการท่องเที่ยวและช้างป่าในธรรมชาติ ดำเนินงานภายใต้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2019-11-07T00:13:24+07:00

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ไร้คนสนใจให้ได้รับการดูแลรักษา ปรับปรุงสวัสดิภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างสรรค์สังคมที่ปราศจากสัตว์จรจัด และยุติการทารุณกรรมต่อสัตว์อย่างสิ้นเชิง

2019-11-07T00:02:24+07:00

ใครรักป่า ยกมือขึ้น

ดูแลเจ้าหน้าผู้พิทักษ์ป่าที่เป็นพนักงานราชการ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ โดยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

คำขอบคุณจากใจ

ดูวิดิโอ

	

ทำไมถึงต้องพวงหรีด Carenation

ทำไมถึง Carenation

ส่งความอาลัย ด้วยการทำบุญ

ทุกการสั่งซื้อคือการส่งบุญส่งความดีให้กับผู้วายชนม์

ผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาส

พวงหรีดทุกพวงผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาสเป็นการให้อาชีพและให้โอกาส

มีระบบวางบิล

มีระบบวางบิลสำหรับนิติบุคคล นิติบุคคลสามารถวางบิลกับทางร้านได้ โดยติดตอขอข้อมูลได้ที่ info@carenation.com

ลดหย่อนภาษี

บริจาคแบบโปร่งใส มีใบเสร็จการบริจาคออกโดยมูลนิธิสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทำจากกระดาษที่มาจากการรีไซเคิลและกระดาษที่มาจากป่าปลูกเท่านั้น

ลดภาระการจัดการ

พวงหรีดจาก Carenation ถูกดีไซน์ให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิลไม่เป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพ