Carenation - มูลนิธิที่ร่วมกับเรา - Carenation
Carenation – มูลนิธิที่ร่วมกับเรา2019-08-26T01:44:04+07:00

มูลนิธิ/องค์กรการกุศลที่เข้าร่วม

มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน

กลุ่มลูกเหรียง

ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้เปลี่ยนชีวิตเด็กมากกว่า 6,000 คน...

2019-09-13T22:58:30+07:00

กลุ่มลูกเหรียง

ช่วยเหลือและเยียวยาเด็กๆ จากความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีของสังคม

2019-08-26T02:08:21+07:00

ยูนิเซฟ

รณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอ

2019-08-26T02:04:24+07:00

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคม ผ่านงานสื่อสารแนวคิดและกิจกรรมที่เน้นการประยุกต์หลักธรรม

2019-08-26T02:09:42+07:00

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

เผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมั่นคงตลอดไป

2019-08-26T02:12:45+07:00

มูลนิธิรามาธิบดี

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลในพื้นที่เขตปริมณฑลฝั่งตะวันออกอันเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานค่อนข้างสูง

2019-08-26T02:12:33+07:00

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย