ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย - Carenation

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

หากการสร้างบ้านต้องเริ่มต้นที่เสาเอก

การสร้างมนุษย์ย่อมต้องเริ่มต้นที่ ใจ

พุทธศักราช ๒๔๙๓  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เปิด บ้านแห่งธรรม หลังนี้ ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนทุกเพศทุกวัย ด้วยปณิธานมุ่งมั่นของกลุ่มผู้ก่อตั้ง

ที่มุ่งหวังให้พระธรรมเป็นเครื่องเหนี่ยวนำ และหล่อหลอมจิตใจมนุษย์ทุกผู้นาม

ให้ได้ ตื่นรู้ ก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ สมาคมฯ มีภารกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เน้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4  พระไตรปิฎก (เถรวาท)

สมาคมมีนโยบายบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์และพันธกิจเน้นคุณภาพ

ของงานวิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาปรับปรุงสถานที่และการบริการให้เกิดความสัปปายะ

มีการวางแผนที่เป็นระบบเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งตามแนวคิด

สร้างคน สร้างที่ใจเพื่อความตื่นรู้ด้วยปัญญา

      1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษา และปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก (เถรวาท) โดยเน้นหลักวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ให้เกิดศรัทธาและปัญญา เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้ง เข้าร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมั่นคงตลอดไป

       2.  พันธกิจ

2.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมอย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัยมาตรฐานสากล

2.2) พัฒนาคุณภาพในการจัดการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

2.3) ขยายและพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและสังคมให้ทันสมัย 2.4) สร้างบุคลากรและเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง

2.5) สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้สมาคมฯ

สั่งซื้อพวงหรีด
รู้จักมูลนิธิ
2019-06-04T01:26:13+00:00