Carenation - มูลนิธิที่ร่วมกับเรา - Carenation
Carenation – มูลนิธิที่ร่วมกับเรา2019-06-04T02:12:22+07:00

มูลนิธิ/องค์กรการกุศล

สั่งซื้อพวงหรีด

มูลนิธิ/องค์กรการกุศล

สินค้าทั้งหมด

มูลนิธิ/องค์กรการกุศลที่เข้าร่วม

มูลนิธิรามาธิบดี

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ดำเนินภารกิจในการส่งเสริมการศึกษาโดยการอบรม ให้ความรู้ และทักษะในการพัฒนาตนเองและอาชีพ แนะแนวอาชีพตามความเหมาะสมแก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาส

ใครรักป่า ยกมือขึ้น

กลุ่ม “ทำด้วยใจ” ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพให้ผู้พิทักษ์ป่า 16,319 คน ในพื้นที่อุทยานและเขตรักษาพันธุ์ 215 แห่งทั่วประเทศ

เทใจดอทคอม

เทใจดอทคอม ก่อตั้งเมื่อปี 2012 ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมย์ มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร NGOs กลุ่มคน

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

องค์กรทางพระพุทธศาสนาที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษา

กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ

กองทุนมุ่งมั่นเพื่อที่จะพัฒนาการยาภูมิคุ้มกันบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ทำให้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดมีประสิทธิภาพดีมากขึ้นและมีผลข้างเคียงต่ำ โดยคณะแพทย์ต้องการทำยารักษาที่มีราคาพอให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

“มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา” นำโดยพระไพศาล วิสาโร เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรซึ่งทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคม ผ่านงานสื่อสารแนวคิดและกิจกรรมที่เน้นการประยุกต์หลักธรรม

unicef

ทุกวันนี้ ยูนิเซฟทํางานรณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรอย่าง

มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน

กลุ่มลูกเหรียง

ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้เปลี่ยนชีวิตเด็กมากกว่า 6,000 คน...