โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว – Carenation
โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว2019-11-07T00:56:37+07:00

Project Description

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

Banphaeo Eye Hospital

“ดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ป่วยตาบอดได้กลับมามองเห็นแสงสว่างได้อีกครั้ง “

ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง เปิดให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีแพทย์เฉพาะทางที่ครอบคลุมเกือบทุกสาขา ได้แก่ สูตินรีเวช, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, กุมาร, โสต-สอ-นาสิก, ทันตกรรม, กระดูกและข้อ, จักษุ, จิตเวช, แผนจีน ,รังสีวิทยา, เวชศาสตร์และวิสัญญี จำนวน 130 คน และมีเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีพต่างๆ จำนวน 1,500 คน มีผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการวันละ 3,000 คน มีชื่อเสียงในการให้บริการ และคุณภาพในการรักษา โดยเฉพาะทางจักษุได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางจักษุอย่างครบวงจร

ตลอด 16 ปี ในการดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

ในปี 2553  ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางจักษุ เป็นศูนย์จักษุและต้อกระจกขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์ตาที่มีความเพียบพร้อมด้วยมาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัย และมีจักษุแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาด้าน จอประสาทตา ต้อหิน กระจกตา ด้านกล้ามเนื้อตาและตาเข  ด้านจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ด้านประสาทจักษุ ด้านม่านตาอักเสบและภูมิคุ้มกันวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตา  จนยกระดับเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางจักษุในเขตบริการสุขภาพที่ 5  ของกระทรวงสาธารณสุข  ให้การดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตาตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อีกทั้งยังเป็นศูนย์รับส่งต่อการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Cornea Transpants) ร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยด้วย ตลอดจนได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลามากกว่า 16 ปี สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยตาบอดมากกว่า 100,000 ราย ได้กลับมามองเห็นแสงสว่างได้อีกครั้ง

ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคอยการรักษาที่ยาวนานและแออัดเป็นอย่างมาก

ด้วยความเชี่ยวชาญดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ป่วยเดินทางมารับบริการที่ศูนย์จักษุโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นจำนวนเฉลี่ยถึง 500 รายต่อวัน   แม้ทางศูนย์จะมีจักษุแพทย์เฉพาะทางถึง 16 คน  แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีห้องตรวจเพียง 7 ห้อง และห้องผ่าตัดเพียง  2 ห้อง  ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคอยการรักษาที่ยาวนานและแออัดเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยชะลอหรือแก้ไขไม่ให้เกิดภาวะตาบอดได้อย่างทันท่วงที   ในปี 2558 ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้นด้วยเงินบริจาคของประชาชนโดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  โดยจะเป็นอาคารสูง 9 ชั้น ที่มีความทันสมัยรวมถึงความเชี่ยวชาญทางจักษุทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริการ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 ราย มีห้องตรวจถึง 23 ห้อง ศูนย์เลเซอร์ และศูนย์เครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย  มีห้องผ่าตัด 9 ห้อง มีห้องประชุมทางวิชาการที่สามารถรองรับบุคลากรได้ถึง 132 คน และมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ภายในอาคารนี้ด้วย  โดยต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 400 ล้านบาท และกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562

ปัจจุบันการก่อสร้างโรงพยาบาลต้องยุติลงชั่วคราว ด้วยขาดงบประมาณอีก 120 ล้านบาท

เบื้องต้นทางโรงพยาบาลสามารถระดมทุนรับบริจาคได้ 280 ล้านบาท จึงได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ตอกเสาเข็มขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558  ยังขาดงบประมาณอีกถึง 120 ล้านบาท ส่งผลให้ก่อสร้างได้เพียงโครงคอนกรีตขนาด 9 ชั้น และไม่สามารถดำเนินการต่อได้มาเป็นระยะเวลา 2 ปี  ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตาเข้ามารับการรักษาเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความแออัดอย่างมาก  ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดโครงการทำดีให้คนมองเห็นระดมทุนรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการจัดสร้างอาคารแล้วเสร็จโดยไวและบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ