มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ - Carenation

มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

//มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์2019-08-26T02:12:21+07:00

Project Description

มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Charoenkrung Pracharak Hospital

“ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยทุกประเภท โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยยากไร้”

ในปี 2510 คณะผู้บริหารเทศบาลนครกรุงเทพ ได้พิจารณาที่จะขยายการให้บริการทางด้านสาธารณสุขให้มากขึ้น เนื่องจากประชากรในกรุงเทพมหานครมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  และในขณะนั้นมีโรงพยาบาลในสังกัดเพียงสองแห่ง คือ โรงพยาบาลกลาง และ วชิรพยาบาล ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง จึงได้ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลในเขตรอบนอกเพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตชานเมือง

ปี 2511 – 2513 เทศบาลนครกรุงเทพได้สร้างอาคาร 4 ชั้น เป็นตึกรับผู้ป่วย 1 หลัง งบประมาณ 5,101,000 บาท และ ตึก 1 ชั้น อีก 1 หลัง  เพื่อเป็นตึกซักฟอกและโรงครัว บนพื้นที่ของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครกรุงเทพเดิม ซึ่งเลิกกิจการไปในซอยเจริญกรุง 111 เขตยานนาวา เพื่อเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทาง    สูติกรรมเท่านั้น เนื่องจากประชากรในเขตยานนาวามีอัตราการเกิดที่สูงกว่าในเขตอื่น ให้ชื่อว่าโรงพยาบาลคลอดบุตรบางคอแหลม  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514 โรงพยาบาลเริ่มเปิดดำเนินการตรวจรักษาในทุกสาขาโรค โดยได้ปรับปรุงสถานที่และเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลใหม่เป็นโรงพยาบาลบางคอแหลม  ในเดือนพฤษภาคม 2515 เปิดรับบริการผู้ป่วยในเป็นครั้งแรก คือ ผู้ป่วยทางสูตินรีเวชกรรม  ปี 2529 รับโอนที่ทำการ  เขตยานนาวา ดัดแปลงเป็นตึกผู้ป่วยนอก ส่วนตึกผู้ป่วยนอกเดิมก็ได้ปรับปรุงเป็นตึกอุบัติเหตุ ศัลยกรรมกระดูกและทันตกรรม  เมื่อโรงพยาบาลฯ ดำเนินการให้บริการมาถึง 20 ปี ได้มีโครงการสร้างอาคารอนุสรณ์ 20 ปีเพื่อขยายการให้บริการด้านรังสีวิทยา พยาธิวิทยา ชันสูตรโรคกลาง หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วย  ต่อมาในปี 2543 ด้วยความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี และต้องการภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ทำให้มีโครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 24 ชั้น เมื่อแล้วเสร็จส่งมอบอาคาร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 โดยได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี” 

ผู้บริหารสำนักการแพทย์ต้องการให้โรงพยาบาลในสังกัดให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนจึงพัฒนาให้ปัจจุบัน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 464 เตียง ระดับตติยภูมิขั้นสูง และเป็นสถาบันผลิตแพทย์แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีพื้นที่ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร 10120  ดูแลประชาชนในกรุงเทพมหานครส่วนกรุงเทพฯ ใต้ พื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา และเขตสาทร รวมถึงให้การบริบาลผู้ป่วยจากเขตอื่น ตามแต่การมาใช้บริการของประชาชน มีผู้ป่วยนอกมารักษาวันละประมาณ 3,000 ครั้ง อัตราครองเตียง 85.38 %  ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีทั้งโรคที่มีความซับซ้อนและโรคที่รุนแรง จึงเป็นที่พึ่งของประชาชนกรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้ยากไร้ซึ่งมักมีปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี  .. 2523 ได้รับการจดทะเบียนมูลนิธิลำดับที่ 1454 มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือภารกิจของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยทุกประเภทของโรงพยาบาล โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยยากไร้ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รวมทั้งส่งเสริมกิจการของโรงพยาบาล ในด้านวิชาการ การฝึกอบรม การทำวิจัย และด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาให้โรงพยาบาลความก้าวหน้ายิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์โดยใช้ดอกผลจากเงินทุนมูลนิธิ  ดังนั้นเงินที่ท่านบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะได้นำไปทำประโยชน์แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และผู้ป่วย ตลอดจนสังคมในภาพรวม  ทั้งนี้ขออนุโมทนาให้บุญกุศลจากการทำบุญในครั้งนี้ โปรดส่งผลให้ท่านตลอดจนครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป