มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย – Carenation
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย2020-11-07T11:28:51+07:00

Project Description

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

Habitat for Humanity Thailand

“พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยการสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัย พัฒนาชุมชนโดยร่วมมือกับพันธมิตรจากทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงหากำไร ลำดับที่ 622 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เริ่มดำเนินงานครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2541 และได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 มีพันธกิจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยการสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัย และมุ่งมั่นต่อการพัฒนาชุมชนโดยมีการร่วมมือกับพันธมิตรจากทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะมูลนิธิฯ เชื่อเสมอว่า “การให้” เป็นการสร้างโอกาสให้กับสังคม และบ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรก

อีกทั้ง มูลนิธิฯ ยังได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการสร้างที่อยู่อาศัย โดยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกิดทักษะการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนสามารถต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการมุ่งมั่นพัฒนาอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่น่าอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

เหตุผลและความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านที่อยู่อาศัย ในประเทศไทย

ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทุกคน เป็นสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐานที่ทุกประเทศให้การรับรอง เป็นองค์ประกอบสำคัญในการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคง เป็นรากฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

นอกจากนี้ ที่อยู่อาศัยยังเป็นรากฐานที่มีความสำคัญมากที่สุด เริ่มต้นที่หน่วยเล็กที่สุด นั่นคือครอบครัว ซึ่งอาศัยอยู่รวมกันภายในบ้าน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมจิตใจของกลุ่มคนในบ้าน หากผู้คนมีที่อยู่อาศัยที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี ก็จะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย และมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย จึงดำเนินงานในการเป็นตัวกลางของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในด้านที่อยู่อาศัย และการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม เพื่อเป็นการส่งเสริมอย่างครบทุกมิติ ส่งผลให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคี และในท้ายที่สุด คือ การที่ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
 • ลดจำนวนบ้านที่มีสภาพเสื่อมโทรมภายในชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย
 • สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย และมั่นคง
 • ส่งเสริมการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ในระบบสาธารณูปโภค
 • กระตุ้นเตือนให้ภาคสังคมมีความตระหนักต่อความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย และมั่นคง
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย ผ่านการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย และการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม
กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้หญิงและเด็ก

รูปแบบโครงการการให้ความช่วยเหลือ
 1. โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
  มูลนิธิเป็นตัวกลางในการระดมเงินทุนเพื่อนำไปสร้างที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส โดยมูลนิธิฯ จะรวบรวมข้อมูลความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส และทำการตรวจสอบ คัดเลือกจากคณะกรรมการตามความเหมาะสม แล้วจึงนำข้อมูลความเป็นอยู่ส่งต่อไปยังผู้บริจาค ทั้งนี้มูลนิธิยังรับอาสาสมัครจากที่ต่าง ๆ เพื่อทำกิจกรรมสร้างบ้าน และปรับปรุงที่อยู่อาศัย
 2. โครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม
  มูลนิธิฯยังมีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กโดยมีการจัดกิจกรรมทาสีโรงเรียนหรือการทำแปลงผักการปลูกเห็ดที่จะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับโรงเรียนเรื่องอาหารกลางวันและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กรุ่นใหม่ในความพอเพียงอย่างยั่นยืน