มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี – Carenation
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี2019-11-07T00:02:09+07:00

Project Description

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

Pratthanadee Foundation

“ส่งเสริมการศึกษาโดยการอบรม ให้ความรู้ และทักษะในการพัฒนาตนเองและอาชีพ แนะแนวอาชีพตามความเหมาะสมแก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาส”

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ดำเนินภารกิจในการส่งเสริมการศึกษาโดยการอบรม ให้ความรู้ และทักษะในการพัฒนาตนเองและอาชีพ แนะแนวอาชีพตามความเหมาะสมแก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาส ตลอดจนส่งเสริมให้รู้และตระหนักในสิทธิด้านต่างๆ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ และสำนักงานสาขาที่จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการที่กรุงเทพฯ

เราจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงผ่านโครงการ Better Me ให้กับผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคงและไม่มีสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงเหล่านี้มีความมั่นใจ มีทักษะด้านการทำงานและชีวิต เพื่อนำไปสู่การมีอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการที่อุบลราชธานี

เราจัดทำกิจกรรมภัยใกล้ตัว และ การเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ ให้กับนักเรียนหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมต้นปลาย ในโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี และใกล้เคียง โดยให้ความรู้ในการเตรียมศึกษาต่อ เตรียมทำงาน และการปกป้องสิทธิของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กสาวเหล่านี้ได้รู้จักตนเองและปกป้องตนเองจากภัยต่างๆ ได้

ช่องทางติดต่อมูลนิธิ/องค์กรการกุศล