มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ – Carenation
มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์2020-09-15T01:34:26+07:00

Project Description

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

Saturday School Foundation

“มอบโอกาสที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงศักยภาพที่หลากหลายของตนเอง”

Saturday School Foundation (มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์) มูลนิธิการศึกษาที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนในสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพสูงสุด กล้าที่จะเดินตามความฝัน และกลับมาสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมของเขา

จุดเริ่มต้นเมื่อปี 2014 คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร หรือที่เรียกกันว่า ครูยีราฟ ได้มีโอกาสไปเป็นครูในโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ระหว่างที่สอน ครูยีราฟได้เห็นระบบและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก รวมไปถึงการไม่เปิดให้เด็กได้สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา เช่น การเรียนและวัดผลจากวิชาบังคับเพียงอย่างเดียว ครูยีราฟจึงริเริ่มโครงการ Saturday School จากแนวคิดที่ว่า การออกแบบการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของครูประจำเท่านั้น แต่ทุกคนในสังคมก็สามารถช่วยกันได้ ครูยีราฟจึงเริ่มหาอาสาสมัครจากคนรู้จักที่มีความสามารถมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่โรงเรียนในเช้าวันเสาร์ พบว่าภาพเด็กที่สนุกสนานแและกระตือรือร้นนั้นเป็นสิ่งตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับกลับไป ต่อมาครูยีราฟได้ขยายโครงการไปโรงเรียนอื่น ๆ อีกมากมาย ผ่านมา 6 ปี จากโครงการได้ถูกพัฒนาเป็นมูลนิธิ ขณะนี้ ปี 2020 มีโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมทั้งสิ้น 27 พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและ 1 พื้นที่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช อาสาสมัครที่เข้าร่วมได้มีโอกาสทั้งการพัฒนาตัวเองและเป็นผู้สร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้กับคนอื่น นอกจาก Saturday School ยังมีอีกหลายโครงการภายใต้มูลนิธิเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและการศึกษาไทยในแง่มุมที่ต่างกัน ปัจจุบันเราได้สร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน เสริมสร้างศักยภาพเด็กกว่า 7,000 คน และกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเด็กมากขึ้นในพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ