เทใจดอทคอม - Carenation

เทใจดอทคอม

เทใจดอทคอม2019-08-26T02:10:04+07:00

Project Description

เทใจดอทคอม

Taejai.com

“ช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร NGOs กลุ่มคนและกิจการเพื่อสังคมสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง”

เทใจดอทคอม ก่อตั้งเมื่อปี 2012 ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมย์ มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร NGOs กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง

โดยจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มระดมทุนเพื่อสังคมแห่งแรกของประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมโยง “ผู้ให้” ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย กับผู้รับ ที่ทีมเทใจคัดสรรโครงการและทีมงานที่มีความน่าเชื่อถือ และมีกิจกรรมที่ชัดเจนในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม โดยมีกระบวนการติดตามและรายงานผลโครงการหลังจบการระดมทุนแล้วให้ผู้บริจาคได้ทราบ

การทำงานของเทใจ
  1. เจ้าของโครงการนำเสนอข้อมูลโครงการผ่าน Taejai.Com ให้ทีมงานดำเนินการตรวจสอบ
  2. โครงการที่ผ่านการตรวจสอบ ถูกนำเสนอขึ้นบนเว็บไซต์ Taejai.Com
  3. สมาชิกรับทราบข่าวสาร และร่วมบริจาคให้โครงการต่างๆ ที่สนใจ
  4. เทใจมอบเงินบริจาคแก่เจ้าของโครงการ รวมทั้งคอยติดตามการดำเนินงาน และแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริจาคทราบ