ยูนิเซฟ – Carenation
ยูนิเซฟ2019-11-07T00:00:33+07:00

Project Description

ยูนิเซฟ

Unicef

“รณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอ”

ทุกวันนี้ ยูนิเซฟทํางานรณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟประเทศไทย 50 คนทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพันธมิตรเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆในการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนในประเทศไทยรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะถูกส่งไปถึงเด็กเปราะบางและขาดโอกาสที่สุดในสังคม

การที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกันจะสามารถนำเราไปสู่วันที่เด็กทุกคนในประเทศไทยได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นสุข และสามารถแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศชาติพันธุ์ ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจหรือสถานะทางกฎหมาย

ภารกิจหลักในประเทศไทย
  • การแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ
  • การพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
  • การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและวัยรุ่น
  • การสนับสนุนให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
  • การเสริมสร้างความคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็ก
  • การปกป้องคุ้มครองเด็กจาก ความรุนแรง การถูกทําร้าย การถูกละเลยทอดทิ้ง และการถูกแสวงประโยชน์
  • การให้ความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรม ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • การส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่น และ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์