ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย – Carenation
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย2019-11-07T00:01:40+07:00

Project Description

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

Young Buddhists Association of Thailand

“เผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมั่นคงตลอดไป”

พุทธศักราช ๒๔๙๓ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เปิด บ้านแห่งธรรม หลังนี้ ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนทุกเพศทุกวัย ด้วยปณิธานมุ่งมั่นของกลุ่มผู้ก่อตั้งที่มุ่งหวังให้พระธรรมเป็นเครื่องเหนี่ยวนำ และหล่อหลอมจิตใจมนุษย์ทุกผู้นามให้ได้ ตื่นรู้ ก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ สมาคมฯ มีภารกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4  พระไตรปิฎก (เถรวาท) สมาคมมีนโยบายบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์และพันธกิจเน้นคุณภาพของงานวิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาปรับปรุงสถานที่และการบริการให้เกิดความสัปปายะมีการวางแผนที่เป็นระบบเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งตามแนวคิด สร้างคน สร้างที่ใจเพื่อความตื่นรู้ด้วยปัญญา”

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษา และปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก (เถรวาท) โดยเน้นหลักวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ให้เกิดศรัทธาและปัญญา เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้ง เข้าร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมั่นคงตลอดไป

พันธกิจ
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมอย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัยมาตรฐานสากล
  2. พัฒนาคุณภาพในการจัดการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  3. ขยายและพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและสังคมให้ทันสมัย
  4. สร้างบุคลากรและเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง
  5. สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้สมาคมฯ