มูลนิธิยุวพัฒน์ – Carenation
มูลนิธิยุวพัฒน์2020-03-12T13:34:58+07:00

Project Description

มูลนิธิยุวพัฒน์

Yuvabadhana Foundation

“ให้อนาคตกับผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทย”

ด้วยความเชื่อที่ว่า “การศึกษา” คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิยุวพัฒน์จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

โครงการส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี

รายละเอียดโครงการ : มูลนิธิยุวพัฒน์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โดยมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนเพื่อได้เรียนต่อตั้งแต่ ม.1 – ม.6 และ ปวช.1 – ปวช.3 โดยมูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อจนจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

สำหรับเยาวชนที่ขาดโอกาส การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นเรื่องท้าทายของชีวิต เด็กในวัยเรียนนับแสนคนไม่มีโอกาสได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ด้วยปัจจัยและสถานภาพของครอบครัว ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบ มูลนิธิยุวพัฒน์ขอเป็นตัวกลางในการสร้างความร่วมมือให้ทุกคนในสังคมมาช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสเหล่านี้ได้มีอนาคตที่ดี หลุดพ้นจากวงจรความยากจนและเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่ดีในอนาคต

“เงินบริจาค 100%” จากทุกท่านจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานให้พวกเขาสามารถไปเรียนได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่ากิจกรรมพิเศษ ค่าทำโครงงาน/รายงาน เป็นต้น

นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านยุวพัฒน์สารที่จัดส่งให้กับนักเรียนทุนปีละ 4 ฉบับ โดยได้รับความร่วมมือจากพี่ๆ นักเขียนจิตอาสาเขียนเนื้อหาประจำคอลัมน์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับเยาวชน ร่วมถึงการดูแลประคับประคองเพื่อไม่ให้นักเรียนทุนหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคันโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และอาสาสมัคร ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านใช้ชีวิต ด้านการเรียน และด้านภาวะอารมณ์ ผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมาย และสื่อออนไลน์ รวมถึงการลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนและคุณครูผู้ดูแล เพื่อติดตามความเป็นไปของเด็กๆ ในโรงเรียนและที่บ้าน

เป้าหมายของโครงการ : ในปีการศึกษา 2563 มูลนิธิยุวพัฒน์มีนักเรียนทุนในความดูแลมากกว่า 10,000 คน ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 80 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาสายสามัญทุนละ 7,000 บาท/ปี (ต่อเนื่อง 6 ปี) ทุนการศึกษาสายอาชีพทุนละ 14,000 บาท/ปี (ต่อเนื่อง 3 ปี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามกิจกรรมและข่าวสารของมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ที่

เว็บไซต์ : https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/work/scholarship/

เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/yuvabadhana/

อินสตาแกรม : https://www.instagram.com/yuvabadhanafoundation/?hl=th

Line Official Account : https://lin.ee/4b1oeLN

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCATrXPTDq5qdodkxKNp9VSw